Tên dự án

Văn phòng Mr Toản

Hạng mục thực hiện

Thiết kế và Thi công

Địa điểm

Hà Nội

Diện tích

Tiến độ

Hoàn Thiện

Các dự án khác